Skip to main content
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام

ارسال چکیده مقاله

درج اطلاعات حداقل یک مولف برای هر مقاله ضروری است.

حتما در بخش تماس با مولف مسئول شماره تلفن ثابت و همراه درج گردد.

در بخش محتوا حتما چکیده کامل مقاله خود را درج کنید.

پس از تکمیل فرم سیستم به شما یک شناسه جهت پیگیری های بعدی خواهد داد. این شناسه را یادداشت کنید.

کلیه فیلدها به غیر از توضیحات ضروری هستند.


اطلاعات عمومی مقاله
مولف(ها)
مولف 1
مولف 2
مولف 3
تماس با مولف مسئول
لطفا مولف مسئول که امکان تماس فوری با ایشان مقدور باشد را انتخاب کنید.
حتما یک شماره تلفن ثابت و یک شماره تلفن همراه قید کنید؛ تنها درصورتی مورد استفاده قرار می گیرد که تماس با استفاده از نشانی پست الکترونیکی بالا مقدور نباشد.
محورهای مرتبط
برای کمک به مطابقت موضوع چکیده ها با اعضای کمیته داوری مقالات، لطفا موضوعاتی که بیشتر مناسب مقاله شما هستند را انتخاب کنید.محتوای چکیده
رمز ورود
لطفا رمزی را وارد کنید که بتوانید براحتی آنرا به یاد بیاورید. بوسیله شناسه مقاله ای که پس از تکمیل این فرم دریافت میکنید و رمزی که در اینجا انتخاب میکنید در مراحل بعدی پذیرش مقاله میتوانید نسبت به تغییر مشخصات و یا بررسی وضعیت مقاله تان اقدام کنید.
نظرات (توضیحات)
لطفا مجددا ورودی های خود را بررسی کنید، مطمئن شوید که هر مورد ضروری را تکمیل کرده اید. سپس، روی دکمه ایجاد درخواست یکبار کلیک کنید.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC